A Tale Of A Tub

Exhibition Onsite from 14 November 2020 to 24 January 2021

UX, User Experience, U and X

English

UX, User Experience, U and X
—An exhibition ecosystem by The Practice of Brenda Tempelaar

We would like to invite you to become part of The Practice of Brenda Tempelaar.

You could define an exhibition as a cultural field of inter-human energy exchange, mediated on the basis of public interaction with artistic objects (works of art) and processes. In recent years, this field has increasingly adopted the market’s way of thinking: the show must go oneven when art spaces are less accessible at the time of a pandemic. While in art people used to express themselves more often critically or condescendingly about market mechanisms, economic success under the influence of years of political flattening has become the only language in which the importance of works in an art space can be expressed.

In UX, User Experience, U and X, interests that play a role in the existence of art in addition to generating income are reconsidered. Before the start of the exhibition, a field is set out in which the relationships between individuals (users), digital, cultural and public operating systems can manifest themselves on the basis of different interests. The field has the character of a coworking space with a number of variable ornaments that transform the space into a place that invites team performance, exchange of information and community spirit. It invites to observe and assume the role of User Experience designer. UX designers doubt whether their practice still serves optimal user experiences, or whether it is increasingly guided by capitalist intentions and the coherent limitation of the scope of the concept of user experience applied exclusively for marketing purposes. By comparing the conflicting interests of a UX designer with artistic practice, the exhibition aims to reveal a field of tension that has become increasingly pertinent in the artistic field: does an exhibition serve the interests of the artist, the institution or the public? And where do these interests meet?

This basis serves to collectively question the optimal use of art spaces, the exhibition medium and the art experience at a time characterised by persistent market thinking within art, aimed at individual success and competition within a culture that functions on the basis of time pressure and high performance. By asking other artists to collectively join The Practice of Brenda Tempelaar, the roots of individual marketing and authorship in art are traced and eroded, in harmonious and conflicting moments. In addition, this distancing of the personal name creates a different form of address, and possibly a different liability. The host institution A Tale of a Tub and the public are also invited to affiliate and become stakeholders in this practice.

Reserve your exhibition tickets here.
Reserve your coworking space tickets here.

Nederlands

UX, User Experience, U en X
—Een tentoonstellingsecosysteem door De praktijk van Brenda Tempelaar

Graag nodigen wij je uit om deelgenoot te worden van De praktijk van Brenda Tempelaar.

Een tentoonstelling zou je kunnen definiëren als een cultureel veld van inter-menselijke energie-uitwisseling, bemiddeld op basis van publieke interactie met artistieke objecten (kunstwerken) en processen. Dit veld heeft de afgelopen jaren steeds meer de denkwijze van de markt overgenomen: the show must go on—ook wanneer kunstruimtes verminderd toegankelijk zijn ten tijde van een pandemie. Waar men zich in de kunst eerder vaak kritisch of neerbuigend uitliet over marktmechanismen, is economisch succes onder invloed van jarenlange politieke afvlakking de enige taal geworden waarin het belang van werken in een kunstruimte kan worden uitgedrukt.

In UX, User Experience, U en X worden belangen heroverwogen die naast het genereren van inkomsten een rol spelen in het bestaan van kunst. Voor aanvang van de tentoonstelling wordt een veld uitgezet waarin de verhoudingen tussen individuen (gebruikers), digitale-, culturele- en publieke besturingssystemen zich kunnen manifesteren op basis van verschillende belangen. Het veld heeft het karakter van een coworking space met een aantal variabele ornamenten waarmee de ruimte wordt getransformeerd naar een plek die uitnodigt tot teamprestaties, uitwisseling van informatie en gemeenschapszin. Het nodigt uit om de rol van User Experience designer te observeren en in te nemen. UX designers betwijfelen of hun praktijk nog optimale gebruikservaringen dient, of in toenemende mate wordt geleid door kapitalistische intenties en de samenhangende inperking van de reikwijdte van het begrip user experience uitsluitend toegepast voor marketingdoeleinden. Door de conflicterende belangen van een UX designer te vergelijken met het kunstenaarschap, tracht de tentoonstelling een spanningsveld zichtbaar te maken dat in het kunstveld steeds pertinenter is geworden: dient een tentoonstelling het belang van de kunstenaar, de instelling of het publiek? En waar raken deze belangen elkaar?

Deze basis dient om collectief te bevragen wat een optimaal gebruik van kunstruimtes, het tentoonstellingsmedium en de kunstervaring behelst in een tijd die wordt gekenmerkt door hardnekkig marktdenken binnen de kunst, gericht op individueel succes en competitie binnen een cultuur die fungeert op basis van tijdsdruk en hoge prestaties. Door andere kunstenaars te vragen om zich collectief te scharen onder De praktijk van Brenda Tempelaar worden de wortels van individuele marketing en auteurschap in de kunst opgespoord en aangetast, in harmonieuze en conflicterende momenten. Daarnaast ontstaat door deze distantiëring van de persoonsnaam een andere aanspreekvorm, en mogelijk een andere aansprakelijkheid. Ook de gastinstelling A Tale of a Tub en het publiek worden uitgenodigd zich te affiliëren met deze praktijk, en er belanghebbende van te worden.

Reserveer uw tentoonstellingstickets hier.
Reserveer uw coworking space tickets hier.

A1-Brenda-Tempelaar